Valmentajapalaveri, Taskilan halli

Aika: 15.-16.10.2019

Valmentajapalaveri klo 17-18