Valmentajapalaveri,Taskila

Aika: 14.-15.11.2017

14.11 klo 17-18

15.11 klo 18-19