Valmentajapalaveri,Taskila

Aika: 12.-13.9.2017

12.9 klo 17-18

13.9 klo 18-19