Valmentaja palaveri

Aika: 18.10.2018 klo 19:30
Paikka: Taskilan halli