Valmentaja palaveri

Aika: 11.10.2018 klo 19:30
Paikka: Taskilan halli